Tindakbalas Stoikiometri H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + H2(OH)2

Kompaun Koefisien Jisim Molar Mol (g/mol) Berat (g)
Reaktan
H2SO4 1 98.07848
Ba(OH)2 1 171.34168
Produk
BaSO4 1 233.3896
H2(OH)2 1 36.03056

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
  • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
  • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
  • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!