Reagen Pembatas CH3CH2COOCH3 + NaOH = CH3CH2COONa + CH3OH

Kompaun Koefisien Jisim Molar Mol (g/mol) Berat (g)
Reaktan
CH3CH2COOCH3 1 88.10512
NaOH 1 39.99710928
Produk
CH3CH2COONa 1 96.06036928
CH3OH 1 32.04186

Instructions

To calculate the limiting reagent, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value for each reactant. The limiting reagent will be highlighted.

  • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
  • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
  • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
  • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

How To Calculate Limiting Reagents

Coming Soon!