Tindakbalas Stoikiometri LiPO4 + AgNO3 = Li(NO3) + Ag(PO4)

Kompaun Koefisien Jisim Molar Mol (g/mol) Berat (g)
Reaktan
LiPO4 1 101.912362
AgNO3 1 169.8731
Produk
Li(NO3) 1 68.9459
Ag(PO4) 1 202.839562

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
  • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
  • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
  • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!