Tindakbalas Stoikiometri MgSO4 + Ba(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Ba2(SO4)2

Kompaun Koefisien Jisim Molar Mol (g/mol) Berat (g)
Reaktan
MgSO4 2 120.3676
Ba(NO3)2 2 261.3368
Produk
Mg(NO3)2 2 148.3148
Ba2(SO4)2 1 466.7792

Instructions

To perform a stoichiometric calculation, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value. The remaining values will automatically be calculated.

  • Gunakan huruf besar untuk aksara pertama dalam elemen dan huruf kecil untuk aksara kedua. Contoh: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Cas ionik belum lagi disokong dan akan diabaikan.
  • Gantikan kumpulan yang kekal dalam kompaun untuk mengelakkan kekeliruan. Sebagai contoh, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O tidak akan seimbang, tetapi XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O akan seimbang.
  • Keadaan kompaun [seperti (s) (aq) atau (g)] tidak diperlukan.
  • Anda boleh menggunakan tanda kurung () atau braket [].

How To Perform Stochiometric Calculations

Coming Soon!